LABORATUVAR HİZMETLERİMİZ

·         Akciğer Grafisi

·         Hemogram

·         Odiometri (İşitme Testi)

·         Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

·         Portör Muayenesi

·         Gaita Kültürü

·         Dışkının mikroskobik incelenmesi

·         Boğaz ve burun kültürü

·         El kültürü

·         Aşılar

·          Tam idrar tahlili (T.İ.T.) 

·         Karaciğer fonksiyon testleri 
SGOT (AST) 
SGPT (ALT) 

·         • Böbrek fonksiyon testleri 
 Üre 
Kreatinin 
Ürik Asit 

·         Serolojik testler 
Anti HBs 
HBsAg 
Anti HCV 
HIV 1+2 ve diğer hepatit markerleri

·         Kanda ağır metal

·         Toksikolojik tetkikler

MOBİL SAĞLIK ARACI HİZMETLERİMİZ

·         Akciğer Grafisi

·         Hemogram

·         Odiometri (İşitme Testi)

·         Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

·         Portör Muayenesi

·         Aşılar

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

Yapılacak çalışmalarda iş yeri hekimine yardımcı olur.
Personelin sağlık durumları ve kişisel özellikleri ile ilgili verileri toplar, sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş ek 2  formuna yazar ve fizik muayeneye yardımcı olur.
İş yerinde sağlık taramaları yaparak şüpheli vakaları hekime sevk eder.
Gebe ve emzikli kadınların izlenmesi, zararlı maddelerden korunması için çalışır; çocuk bakım hizmetleri ile ilgili çalışmaların planlanması,yürütülmesi ve kontrolüne katılır.
Yardımcı sağlık hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde iş yeri hekiminin önerileri doğrultusunda çalışır, gerekli kayıtları tutar,
İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütülmesinde iş yeri hekimine yardımcı olur.
Personelin sağlık eğitiminde görev alır

İŞYERİ HEKİMLİĞİ

–       İş verene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapar.

–       Çalışanların işe giriş sağlık muayenelerini yapar

–       Personelin periyodik sağlık muayenelerini yapar

–       Sağlık raporlamasını yapar

–       Yıllık çalışma ve eğitim planı hazırlar

–       Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim verir

–       İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirir.

–       İşyerlerindeki bağışıklama çalışmalarını planlar ve takip eder

–       İşyerinin yaptırmış olduğu ortam ölçümlerini yorumlar.

–       İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılır

–       Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma

–       Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılır.

–       Gece vardiyaları da dahil olmak üzere tüm vardiyalarda işçilerin sağlık gözetimini yapar.

–       İş yerindeki genel hijyen şartlarını denetler.

İŞE GİRİŞ / PERİYODİK SAĞLIK MUAYENELERİ ile SAĞLIK RAPORU HİZMETİ

Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir,

b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,

c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir,

defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

SÜREÇ OSGB bakanlık tarafından yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanı kadrosuyla, işveren ve personelle çalışarak tehlike ve riskleri minimize etmeye çalışır.

İş güvenliği uzmanlarımızın vermekte olduğu hizmetler:

–       Risk Değerlendirmesi yapmak

–       Acil Durum Planı hazırlamak

–       İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek

–       Yıllık Çalışma Planı hazırlamak

–       Yıllık Eğitim Planı hazırlamak

–       İş yerinde saha gözetim ve denetimini yapmak

–       Kişisel koruyucu donanım seçiminde işverene tavsiyede bulunmak

–       İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak

–       İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

–       Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak

–       İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek

–       İç Yönetmelik hazırlamak

–       Çalışma talimatları hazırlamak

–       Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak

–       Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

–       Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

–       Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak

–       Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek

–       Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek

–       İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

–       Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

–       Basınçlı kap ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek

–       Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak

–       Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma ve depolanma şartlarını belirlemek

–       Düzeltici önleyici faaliyetleri organize etmek.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ RAPORLAMA

Risk değerlendirmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için yapılan en önemli çalışmadır. Bu çalışma sayesinde belirlenen tehlikeler kaynağında yok edilerek veya tehlikelere karşı önlem alınarak kaza olasılığı veya meslek hastalıkları minimize edilmiş olur.

SÜREÇ OSGB uzman ve deneyimli kadrosuyla çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden risklerini minimum seviyeye düşürmek için çalışmalar yapmaktadır.

ACİL DURUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA

Acil Durum Eylem Planlaması, işyerini ve çalışanları etkilemesi muhtemel acil durumları önceden tespit eden ve bunların olumsuz etkilerini minimize eden bir çalışmadır

SÜREÇ OSGB, acil eylem planlarını mevzuata uygun olarak işletmelere özel oluşturmaktadır.

Acil Durum İle İlgili Çalışmalar

–       Acil Durum Planlarının Yapılması

–       Acil Durum Ekiplerinin Belirlenmesi, Hazırlanması

–       Acil Durum Ekiplerinin Eğitilmesi

–       İşletmelerin Acil Duruma Hazır Hale Gelmesi.

–       Yangın Ekipmanlarının Kontrolü ve Düzeni

–       Yangın ve Acil Durum Risk Analizinin Yapılması

–       Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

ORTAM ÖLÇÜM HİZMETLERİ

–       Ortam Gürültüsü Maruziyet Ölçümü,

–       Gürültü Haritası Çıkartılması

–       Aydınlatma Ölçümü – Gündüz – Gece

–       Termal Konfor Ölçümü (sıcaklık, nem, hava akım hızı)

–       Ortam Tozu Maruziyet Ölçümü

–       Gaz ve Buhar Maruziyet Ölçümü

–       El-Kol Titreşim Maruziyet Ölçümü

–       Tüm Vücut Titreşim Maruziyet Ölçümü

MAKİNE VE ELEKTRİK YILLIK PERİYODİK ÖLÇÜMLER

Buhar kazanları

Kalorifer kazanları

Taşınabilir gaz tüpleri (Dikişli, dikişsiz)

Sıvılaştırılmış gaz tanklar

Kullanımdaki LPG tüpleri

Basınçlı hava tankları

Kaldırma ve/veya iletme araçları

Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan)

Yürüyen merdiven ve yürüyen bant

İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift)

İşletme Genel Topraklaması

Makine Topraklaması

Paratoner

Kaçak Akım Rölesi (Artık Akım Anahtarı)

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ

Çevre Danışmanlık Hizmeti çözüm ortaklarımız tarafından verilmektedir.

–       Atık Yönetimi

–       Atık Bildirimi

–       Endüstriyel Atık Yönetimi Planı

–       Atık Taşıma Bertaraf İşlemleri: Firmamız bertarafçı kurum kuruluşlarla işletmeniz arasındaki koordinasyonun sağlanması noktasında hizmet vermektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin in 5 inci maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitimler özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanın değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

 SÜREÇ OSGB olarak anlaşmalı olduğumuz çözüm ortaklarımız ile aşağıda belirtilen eğitimler konusunda sizlere yardımcı oluyoruz.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

 Söz konusu eğitim çözüm ortaklarımız tarafından verilmektedir. Eğitim sonunda katılım belgesi verilmektedir.

Eğitimin Amacı
Ülkemizde en çok ölümlü iş kazası inşaat sektöründe meydana gelmektedir. Bu ölümlü iş kazalarının birçoğu da yüksekten düşme şeklinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle yüksekte çalışanların bu konuda özel olarak eğitilmesi gerekir.
Eğitim İçeriği

Yükseklik ile ilgili tanımlar, yüksekte çalışmanın kuralları
Düşmeye neden olan faktörler
Düşmenin nedenleri ve süresi
Yüksekte çalışmada oluşabilecek riskler
Yüksekte çalışmada risklerden korunma yöntemleri
Toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruma yöntemleri
Tehlikeli ve güvensiz durumlar, alınması gereken önlemler
Ankrajlar, merdivenler, korkuluklar, kalıp sistemleri, iskeleler
Sağlık ve güvenlik işaretleri
Yüksekte çalışmada kullanılacak teknik malzeme ve kişisel koruyucular
Uygulama

İLKYARDIM EĞİTİMİ

29 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA tarih ve 29429 sayılı resmi gazetede yayınlanan İlk yardım Yönetmeliği madde 19`a göre;

(1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

bulundurması zorunludur.

Eğitimin Amacı

 Fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması; bu doğrultuda ilkyardım eğitici eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardımcı yetiştirilmesi ile bu eğitimleri düzenleyecek merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Eğitimin Süresi:16 saat 2 gün
Eğitim Yeri: Merkezimizde
Eğitim Materyalleri Kitapçık ve dökümantasyon
Gerekli Belgeler: 1 adet vesikalık fotograf , Kimlik fotokopisi
Eğitim Konuları:
–       Genel ilkyardım bilgileri
–       Temel yaşam desteği ve havayolu tıkanıklığında ilkyardım,
–       Bilinç bozukluklarında ilkyardım,
–       Kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilkyardım,
–       Yaralanmalarda ilkyardım,
–       Boğulmalarda ilkyardım,
–       Kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım,
–       Acil taşıma teknikleri,
–       Böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilkyardım,
–       Zehirlenmelerde ilkyardım,
–       Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım,
–       Göz, kulak, buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ VE TATBİKATLARI

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 8. Madde (b) bendinde; “İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerekmektedir.

 Söz konusu eğitim çözüm ortaklarımız tarafından verilecek olup başarılı olan katılımcılar sertifikalandırılacaktır.

Eğitim Süresi: 2 saat

Eğitimin amacı

Katılımcıları, yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik nedeniyle oluşan can güvenliğine yönelik tehlikelerini en aza indirilmesini ve söndürülmesini sağlayacak şekilde, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler, organizasyon, denetim ve tahliye konusunda teorik olarak bilgilendirmektir. Zamanında doğru müdahale ile hem hayat kurtarmanızı hem de işletmenizi karşılanması zor maliyetlerden korumanızı sağlamaktır.

Eğitim İçeriği

Yanma Nedir? Yanmanın Çeşitleri
Yangınların Sınıflandırılması
Yangınların Sebepleri, Etkenleri Ve Aşamaları
Yangın Yerindeki Tehlikeler Ve Hareket Tarzı
Yangınla Mücadele Ve Müdahale Yöntemleri
Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
Yangın Söndürme Cihazları Ve Yangın Dolaplarının Kullanılması
Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
İş Yerinde Yangın Güvenliği Ve Yangınları Önleyici Tedbirler
Yangın Söndürme (Usulleri) Prensipleri.
Yangın Türleri ( Lpg, Doğalgaz, Elektrik, Akaryakıt, Araç Yangınları )
Her Çalışanın Mutlaka Bilmesi Gereken Hususlar
Acil Durumlarda Alarm Ve Tahliye Planlaması
Yangın Söndürme Tatbikatı 

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMLERİ

25/05/2015 tarihinde Resmî Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2015/1 nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslekte belge zorunluluğu 26/05/2016 tarihinde başlarken, 24/03/2016 tarihinde Resmi Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2016/1 nolu ikinci tebliğde yer alan 8 meslekte belge zorunluluğu 25/03/2017 tarihinde başlayacağı belirtilmiştir.

Söz konusu eğitimler çözüm ortaklarımız tarafından verilecek olup bireyler,  teorik ve uygulamalı sınavlara girerek başarılı olmaları halinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacaklar.

 
Eğitimin Amacı
Eğitim ile iş yaşamının nitelik talepleri arasında işlevsel bir bağ kurmaktır. Bu sistem Türkiye’nin küresel ekonomide rekabet edebilmesi için ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlayacaktır. İş dünyasının işgücüne yönelik mevcut ihtiyaçları ve geleceğe dönük eğilimleri, hazırlanmasına katkı sağlayacağı ulusal meslek standartları yoluyla eğitim sistemine yansıyacaktır.

Belge zorunluluğu zorunlu olan meslek grupları aşağıda yer almaktadir.

111UY0011-3AHŞAP KALIPÇISeviye 3İnşaat
212UY0054-3ALÇI LEVHA UYGULAYICISISeviye 3İnşaat
312UY0055-3ALÇI SIVA UYGULAYICISISeviye 3İnşaat
411UY0014-3ALÜMİNYUM KAYNAKÇISISeviye 3Metal
512UY0092-4ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISISeviye 4Elektrik ve Elektronik
612UY0092-3ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISISeviye 3Elektrik ve Elektronik
712UY0091-4ASANSÖR MONTAJCISISeviye 4Elektrik ve Elektronik
812UY0091-3ASANSÖR MONTAJCISISeviye 3Elektrik ve Elektronik
910UY0003-3BACACISeviye 3Enerji
1010UY0003-4BACACISeviye 4Enerji
1111UY0012-3BETONARME DEMİRCİSİSeviye 3İnşaat
1212UY0049-3BETONCUSeviye 3İnşaat
1311UY0010-3ÇELİK KAYNAKÇISISeviye 3Metal
1412UY0082-5CNC PROGRAMCISISeviye 5Metal
1512UY0082-4CNC PROGRAMCISISeviye 4Metal
1611UY0015-4DİRENÇ KAYNAK AYARCISISeviye 4Metal
1712UY0042-4DOĞAL GAZ ALTYAPI YAPIM KONTROL PERSONELİSeviye 4Enerji
1811UY0033-3DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISISeviye 3Enerji
1911UY0032-4DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİSeviye 4Enerji
2011UY0030-4DOĞAL GAZ İŞLETME BAKIM OPERATÖRÜSeviye 4Enerji
2111UY0034-4DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISISeviye 4Enerji
2211UY0034-3DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISISeviye 3Enerji
2312UY0048-3DUVARCISeviye 3İnşaat
2411UY0013-3ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISISeviye 3İnşaat
2512UY0080-5HİDROLİK – PNÖMATİKÇİSeviye 5Metal
2612UY0080-4HİDROLİK – PNÖMATİKÇİSeviye 4Metal
2711UY0023-3İNŞAAT BOYACISISeviye 3İnşaat
2812UY0057-3ISI YALITIMCISISeviye 3İnşaat
2911UY0031-3ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİSeviye 3Enerji
3012UY0056-3İSKELE KURULUM ELEMANISeviye 3İnşaat
3111UY0016-4KAYNAK OPERATÖRÜSeviye 4Metal
3210UY0002-4MAKİNE BAKIMCISeviye 4Otomotiv
3310UY0002-5MAKİNE BAKIMCISeviye 5Otomotiv
3410UY0002-3MAKİNE BAKIMCISeviye 3Otomotiv
3512UY0085-4METAL SAC İŞLEMECİSeviye 4Metal
3612UY0085-3METAL SAC İŞLEMECİSeviye 3Metal
3711UY0020-5OTOMOTİV ELEKTROMEKANİKÇİSİSeviye 5Otomotiv
3811UY0021-4OTOMOTİV MEKANİKÇİSİSeviye 4Otomotiv
3911UY0007-3OTOMOTİV MONTAJCISISeviye 3Otomotiv
4012UY0053-3OTOMOTİV SAC VE GÖVDE KAYNAKÇISISeviye 3Otomotiv
4112UY0050-3PANEL KALIPÇISeviye 3İnşaat
4209UY0001-3PLASTİK KAYNAKÇISISeviye 3Enerji
4312UY0051-3SERAMİK KARO KAPLAMACISISeviye 3İnşaat
4412UY0059-3SES YALITIMCISISeviye 3İnşaat
4511UY0024-3SIVACISeviye 3İnşaat
4612UY0058-3SU YALITIMCISISeviye 3İnşaat
4711UY0025-3TÜNEL KALIPÇISeviye 3İnşaat
4812UY0060-3YANGIN YALITIMCISISeviye 3İnşaat